En | Ru | Ro
Renasterea Nucului
Ave Juglans regia

Dedicated to His Majesty Walnut and his adepts

Licensing the exports of walnut

1. Regulamentul cu privire la modul de eliberare a licenţelor pentru exportul nucilor, produselor derivate din nuci şi a lemnului de nuc (în continuare - Regulament) este elaborat în scopul executării prevederilor Legii nucului nr. 658-XIV din 29 octombrie 1999.
2. Regulamentul stabileşte modul de eliberare a licenţelor pentru exportul nucilor, produselor derivate din nuci şi a lemnului de nuc şi îşi extinde acţiunea asupra agenţilor economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, ce desfăşoară activitate de export al acestor produse.
3. Pentru exportul nucilor şi produselor derivate din nuci se eliberează licenţe generale pe bază de concurs în cadrul licitaţiei publice. Licenţele se acordă de către Comisia de eliberare a licenţelor pentru exportul nucilor şi a produselor derivate din nuci (în continuare - Comisia), componenţa nominală a căreia este aprobată prin ordinul ministrului economiei şi reformelor.
4. Licenţa generală este eliberată pe o durată de un an pînă la începutul perioadei de recoltare a nucilor (luna septembrie).
5. La prima licitaţie publică se expun licenţe generale pentru exportul de nuci şi produse derivate din nuci echivalente cu volumul fizic mediu înregistrat în ultimii trei ani în exportul acestor produse din Republica Moldova (conform datelor Departamentului Analize Statistice şi Sociologice al Republicii Moldova). Următoarele licitaţii se anunţă în funcţie de dinamica volumelor de export, înregistrată în perioada de referinţă.
6. Cantitatea minimă de nuci şi de produse derivate din nuci necesară pentru eliberarea licenţei generale este de 5000 kg. Exportul unor cantităţi de nuci şi produse derivate din nuci sub 5000 kg, precum şi a lemnului de nuc este reglementat în mod de lucru prin eliberarea licenţelor ordinare la prezentarea documentelor ce confirmă dreptul de proprietate privată asupra mărfurilor destinate exportului (certificatul de la organul administraţiei publice locale (primărie) ce confirmă deţinerea în proprietate a plantaţiilor de nuc sau actele de achiziţie a nucilor, copia contractului de export, etc.).
7. Licitaţia publică pentru eliberarea licenţelor generale de export al nucilor şi produselor derivate din nuci este anunţată de către Comisie cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării ei prin intermediul mass-media.
8. Participanţii la licitaţia pentru obţinerea licenţelor generale vor depune la Comisie o cerere în scris, indicînd cantitatea solicitată de export. La cerere se anexează în mod obligatoriu copia certificatului de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat, certificatul de solvabilitate şi onorare a obligaţiunilor fiscale (plata impozitului funciar, impozitului pe venit, impozitului reţinut la sursa de plată, precum şi îndeplinirea obligaţiunilor faţă de Fondul Social), eliberat de către organul fiscal teritorial, alte documente ce confirmă experienţa de activitate a solicitantului în domeniul producerii, prelucrării şi exportului nucilor şi a produselor derivate din nuci (deţinerea în proprietate ori în condiţii de arendă a plantaţiilor de nuc, a liniilor tehnologice pentru prelucrare, selectare şi împachetare a nucilor, numărul personalului scriptic angajat permanent şi sezonier, ocupat de producerea şi prelucrarea nucilor).
9. Examinarea cererilor se efectuează de către Comisie în ordinea depunerii lor în prezenţa reprezentantului autorizat al solicitantului.
10. Decizia Comisiei privind eliberarea licenţelor generale se protocolează.
11. La adoptarea deciziei, Comisia va lua în consideraţie în primul rînd potenţialul de producere de care dispune solicitantul, baza materială pentru colectare şi prelucrare, solvabilitatea şi onorarea obligaţiunilor faţă de stat, crearea locurilor de muncă în ramura cultivării şi prelucrării nucilor.
12. În condiţii egale, la eliberarea licenţelor generale se va acorda prioritate agenţilor economici, care contribuie la dezvoltarea ramurii prin înfiinţarea de plantaţii şi dezvoltarea infrastructurii de prelucrare şi asigură un preţ de export mai mare, precum şi celor care în anii precedenţi au desfăşurat activitate de export.
13. În vederea respectării prevederilor legislaţiei în vigoare privind activitatea de antreprenoriat şi antimonopol, la licitaţie pot participa toţi agenţii economici, garantîndu-se condiţii egale la obţinerea licenţelor.
14. Comisia eliberează licenţa generală de export al nucilor în termen de cel tîrziu 15 zile din data adoptării deciziei respective.
15. Solicitanţii licenţelor de export (generale şi ordinare) sînt obligaţi ca pînă la ridicarea acestora să transfere în fondul pentru încurajarea dezvoltării culturii nucului (la contul special al Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare deschis la Trezoreria teritorială Chişinău) suma în lei echivalentă cu 1% din valoarea mărfii de export, indicată în licenţa respectivă. Suma virată de solicitant în fondul pentru încurajarea dezvoltării culturii nucului se va calcula reieşind din preţul mediu de export în ultimii 3 ani înmulţit cu volumul mărfii, indicat în licenţă.
În caz de neonorare a acestei obligaţiuni, decizia despre eliberarea licenţei generale se consideră nulă, iar volumul producţiei indicat în licenţă se scoate din nou la licitaţie publică.
16. Ministerul Economiei şi Reformelor eliberează în mod curent agenţilor economici licenţe de export pentru fiecare lot de marfă în parte (licenţă de o singură folosinţă) în limitele volumelor indicate în licenţele generale, la prezentarea contractului de vînzare-cumpărare şi a documentelor de însoţire a mărfii, prevăzute de legislaţia în vigoare.
17. Licenţele se eliberează concomitent cu actele prevăzute de Acordul privind Sistemul Preferinţelor Generalizate încheiat între Republica Moldova şi Uniunea Europeană.
18. Eliberînd licenţe de o singură folosinţă, Ministerul Economiei şi Reformelor este obligat să asigure exportul nucilor şi produselor derivate din nuci la preţuri reale pe pieţele de desfacere (preţurile de la burse), respectarea Legii nucului şi a prezentului Regulament.
19. Comisia este autorizată să stabilească, ţinînd cont de cererea şi oferta pe pieţele de desfacere, nivelul preţurilor de export, ce trebuie să varieze în funcţie de calitatea nucilor şi produselor derivate din nuci, la nivelul preţurilor stabilite la principalele burse de mărfuri.
Ministerul Economiei şi Reformelor va informa organele vamale despre nivelul preţurilor pe piaţa de desfacere şi va asigură exportul la nivelul acestor preţuri.

 

Resources